Privacy verklaring
Versie 23 mei 2018

Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. gevestigd aan Maarssenbroeksedijk 2c 3542 DN UTRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Smile Licht En Geluid Utrecht, Maarssenbroeksedijk 2c 3542 DN UTRECHT. www.smile-utrecht.nl , tel: 0346-550531
MJ Meulenkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. Hij is te bereiken via michiel@smile-utrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij een eerste keer huren zullen wij een kopie maken van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID). Wanneer de gehuurde
materialen weer in goede orde en volledig geretourneerd zijn wordt deze kopie vernietigd/verwijderd.
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. verwerkt de op uw legitimatie opgenomen volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
– Uw pasfoto
– Uw burgerservicenummer (BSN)
– Uw legitimatiebewijsnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om goederen en diensten bij u op te halen
– U te kunnen identificeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smile Licht en Geluid Utrecht B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– Geslacht > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– Adresgegevens > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– Telefoonnummer > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– E-mailadres > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– Bankrekeningnummer > bewaartermijn van 5 jaar > tbv optimale dienstverlening
– Uw pasfoto (kopie legitimatiebewijs) > bewaartermijn afhankelijk van huurperiode > tbv identificatie deze kan vervallen na
verloop van huurperiode
– Uw burgerservicenummer (kopie legitimatiebewijs) (BSN) > bewaartermijn afhankelijk van huurperiode > tbv identificatie deze
kan vervallen na verloop van huurperiode
– Offerte, opdrachtbevestiging en factuur > bewaartermijn van 7 jaar > vanwege wettelijke verplichting Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is in geval van verduistering, heling of andere niet legale acties welke in verband staan met de verhuurde materialen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. gebruikt enkel functionele cookies op onze websites met als doel om de website te laten functioneren, zodat u de website goed kunt bekijken en huurorders kunt plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smile
Licht en Geluid Utrecht B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smile-utrecht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. maakt gebruik van cloudsoftware van derden (Rentman verhuursoftware) waarin uw contactgegevens
worden opgeslagen en onze offertes, contracten en facturen voor u gegenereerd worden. Ook Rentman neemt de bescherming van onze
en uw gegevens serieus, zie https://rentman.io/nl/data-security
De privacyverklaring van Rentman is hier te vinden: https://rentman.io/nl/privacy-policy

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
Functionaris Gegevensbescherming of via info@smile-utrecht.nl